การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.)
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้