การศึกษาพระปริยัติฯสามัญ (จศป.) แจ้งกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย