วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕