การประชุมหารือเพื่อปรึกษาความร่วมมือแลกเปลี่ยนศาสนาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดธรรมปัญญาบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับการเยือนของคณะกรรมการศาสนาเวียดนาม โดยนายเหงียน เทียน จ่อง รองหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศาสนา และคณะ และนายเรืองยุทธ เลือง รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทย และคณะ การนี้ พระสมณานัมธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต การประชุมหารือเพื่อปรึกษาความร่วมมือแลกเปลี่ยนศาสนาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม โดยเป็นการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของพระภิกษุ สามเณรจากประเทศไทยไปศึกษาที่ประเทศเวียดนาม และพระภิกษุ สามเณร จากประเทศเวียดนามมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยหลังจากการประชุมหารือแล้วเสร็จทางคณะได้เดินเยี่ยมชมภายในบริเวณวัดธรรมปัญญาบางม่วง ก่อนเดินทางกลับ