การศึกษาพระปริยัติฯสามัญ (จศป.) แจ้งกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พร้อมแจ้งเอกสารเข้ารายงานตัวในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ จำนวน 4,282 รูป/ท่าน 

          วันที่ 19-26 กันยายน 2565 

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม