วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย
1. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต, ผศ. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1, รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
2. พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2, รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4, รักษาการผู้อำนวยการกองนิติกร
เดินทางมาเยี่ยมชม ห้องผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ภายในวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตรายการ บันทึกเทปรายการ และห้องดำเนินรายการสดเกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคม
การแวะเยี่ยมชมในครั้งนี้ โดยมี องพจนกรโกศล, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 ให้การต้อนรับพร้อมนำเที่ยวชมห้องผลิตรายการฯ และเดินชมรอบบริเวณวัด พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน