การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จัดอบรมผู้บริหาร ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕
************************************
เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
...กำหนดการจัดงานมีดังนี้...
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มเปิดลงทะเบียน จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีด้วย จากนั้น นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
จากนั้น เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ฟังบรรยายพิเศษโดย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา บรรยายในหัวข้อเรื่อง พรบ.การศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และในเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เสวนาหัวข้อเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : บทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายโดย นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑ สังกัด สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น. และ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การบริหารโรงเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณภาพกับผู้บริหารยุคใหม่ บรรยายโดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวบรรยายสรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย