วันที่ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ
จศป.พระปริยัติธรรม สามัญฯ เริ่มเข้ารายงานตัว 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศ

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (จศป.) เขต 1,2,3,4,13,14