สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนองงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  และประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๑)  เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้กำหนดให้มีสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามภาคผนวก ค เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (เขต ๑-๑๔) 

ซึ่งคณะสงฆ์อนัมนิกายเป็นเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 นับแต่พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) ได้ดำรงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่ อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ท่านได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นครั้งแรกที่วัดกุศลสมาคร โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย” ต่อมาได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งที่ ๒ ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย” และได้เปิดแห่งที่ ๓ ที่วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ชื่อว่า “โรงเรียนถาวรวิทยาลัย” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมหาปัญญา” โรงเรียน ทั้งสามโรงเรียนนี้ได้เปิดการเรียนการสอนเฉพาะพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ ควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี โดย ทางราชการกําหนดให้สังกัดอยู่กับกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ ๑๔ แต่ละโรงเรียนมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันดังที่จะกล่าวต่อไป ที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ วัดกุศลสมาคร เลขที่ ๙๗ ถนนราชวงศ์ เเขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐