กลยุทธ์ (วิธีการ)
   1.การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
   2.การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   3.การอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   4.การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับคุณภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
   5.การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
   6.การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการจัดการศึกษา
   7.การประชุม/สัมมนาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา