ยุทธศาสตร์ (หลักการ)
   1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา และระบบการบริหารจัดการสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
   2.พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   3.พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
   5.ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
   6.ส่งเสริมสถานภาพที่มั่นคงในวิชาชีพและความเข้มแข็งขององค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา