พันธกิจ
      1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา และยกระดับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพและระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      2.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
      3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      4.ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
      5.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจุดเน้นของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
      6.นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      7.ส่งเสริมสถานภาพที่มั่นคงในวิชาชีพและความเข้มแข็งขององค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา