วิสัยทัศน์

         สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและบริการงานวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่ดี  มีคุณภาพเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม”